Despre Finantator

Despre POS DRU

Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de programare se desfăşoară in perioada 2007-2013.

Pentru a beneficia de asistenţa FSE, Statele Membre elaborează programe operaţionale care sunt implementate de actori socio-economici, precum instituţii de învăţământ, furnizori de formare profesională, IMM-uri, camere de comerţ şi industrie, parteneri sociali, ONG-uri, instituţii publice, autorităţi locale etc.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a fost elaborat în cadrul unui larg proces partenerial. Prin aceste consultări s-a urmărit:

  • Obţinerea acordului partenerilor în stabilirea obiectivelor prioritare de dezvoltare;
  • Asigurarea transparenţei în procesul de elaborare;
  • Creşterea angajamentului şi implicării partenerilor.

La elaborarea POS DRU 2007-2013 s-a ţinut cont de Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, care au integrat în strategiile lor obiectivele tuturor documentelor relevante în domeniul dezvoltării resurselor umane.

Obiectivele POS DRU

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a  muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice ale POS DRU sunt:

  • Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a învăţământului superior şi cercetării;
  • Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii
  • Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
  • Dezvoltarea unei pieţe a muncii  modernă, flexibilă şi inclusivă;
  • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural;
  • Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare;
  • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați http://www.fonduri-ue.ro/posdru/